In deze privacyverklaring informeren we u, hoe Casa da Lis omgaat met uw ingevulde persoonsgegevens. Dit wil zeggen:

  • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; het maken van facturen & deze doorsturen naar de belastingdienst, en het informeren van de Dienst Buitenlandse Zaken van uw aanwezigheid.
  • Eventueel het versturen van nieuwsbrieven (toestemming betrokkene).
  • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen.

Voor de bovenstaande doelstellingen vragen wij de volgende persoonsgegevens:
Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail; geboortedatum & -plaats en identiteitskaartnummer voor de buitenlanders; en NIF voor de Portugezen.
Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan 5 jaar.
Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens Casa da Lis van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

25 mei 2018

maps nl

Lies

Liesbeth, 'Belguesa' is half Belgisch, half Portugees, leeft in Portugal sinds 1989,

Casa da Lis Bed and Breakfast Salir do Porto

Casa da Lis | Salir do Porto


Liesbeth Vermoesen
Rua do Moinho 5
2500-683 Salir do Porto, Portugal
39.497080, -9.155352